ALGEMENE VOORWAARDEN VAN:

— BetaGuard BV – Gevestigd te Hengelo (o)

Artikel 1 Begripsomschrijving / Definities

Aanbieder: BetaGuard, haar vertegenwoordigers en rechtsopvolgers.
Gebruiker: Degene met wie aanbieder een overeenkomst is aangegaan, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
Overeenkomst: De afspraken, die tussen aanbieder en gebruiker zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of op andere wijze, waarvan door aanbieder diensten ter beschikking worden gesteld.
De systemen van aanbieder: beveiligingsapparatuur, programmatuur, en de via derden geëxploiteerde verbindingen onder het beheer van derden.
Dienst: De diensten zijn nader omschreven in de overeenkomst
Levering: De levering en installatie van de in de overeenkomst bedoelde beveiligingsinstallatie en de indienststelling van het in de overeenkomst bedoelde gebruik van het beveiligingssysteem van aanbieder en de verbindingen die via het (GSM) netwerk gemaakt worden, de advisering op het gebied van plaatsing van de detectoren, en alle overige diensten die aanbieder aanbiedt in het kader van het gebruik van het beveiligingssysteem.
Bekendmaking: Bekendmakingen worden per gewone post of via E-mail aan de aanbieder verzonden, tenzij de overeenkomst of de algemene voorwaarden anders bepalen.

Artikel 2. Aanbieding en overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de aanbieder goederen en/ of diensten van welke aard ook aan gebruiker levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van gebruiker zijn niet van toepassing, tenzij deze door aanbieder uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door aanbieder gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Aanbieder is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Aanbieder zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Aanbieder draagt zorg voor beschikbaarheid van haar systemen, waarbij de beperking geldt dat de aanbieder niet garandeert dat te allen tijde haar systeem via het netwerk aangesloten is. Gebruiker verklaart zich ermee bekend dat aanbieder afhankelijk is van derde leveranciers van telecommunicatiemiddelen, en dat aanbieder er niet voor in kan staan dat te allen tijde een verbinding tot stand gebracht kan worden.
 3. De gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan aanbieder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan aanbieder worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan aanbieder zijn verstrekt, heeft aanbieder het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de gebruiker in rekening te brengen.
 4. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat aanbieder is uit gegaan van door de gebruiker verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 5. Gebruiker stelt bouwvoorzieningen waaronder steiger voorzieningen beschikbaar indien deze op of bij het bouwwerk aanwezig zijn. De bouw- en steigervoorzieningen moeten voldoen aan wettelijke voorschriften alsmede aan de door de Arbeid- inspectie gestelde c.q. te stellen veiligheidvoorschriften
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan aanbieder de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de gebruiker de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. Alle door aanbieder verstrekte stukken, zoals adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de gebruiker en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van aanbieder worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 2. Aanbieder behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een (1) maand in acht te nemen.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van aanbieder op de gebruiker zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  – na het sluiten van de overeenkomst aan aanbieder ter kennis gekomen omstandigheden geven aanbieder goede grond te vrezen dat de gebruiker niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  – indien aanbieder de gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 2. In de genoemde gevallen is aanbieder bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van aanbieder schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de gebruiker binnen 5 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 7 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan aanbieder.

Artikel 11. Service honorarium

 1. Bij elk afgesloten overeenkomst is een servicecontract inbegrepen met een vast service honorarium Dit vaste honorarium is exclusief BTW.
 2. Montage en voorrij kosten worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van aanbieder, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Dit variabele honorarium is exclusief BTW.
 3. Aanbieder mag prijsstijgingen doorberekenen, indien aanbieder kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 12. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum
 2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de gebruiker in verzuim; de gebruiker is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de gebruiker zullen de vorderingen van aanbieder en de verplichtingen van de gebruiker jegens aanbieder onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de gebruiker gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de gebruiker, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13. Incassokosten

 1. Is de gebruiker in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van gebruiker. In ieder geval is de gebruiker 15% over het bedrag verschuldigd.
 2. Indien aanbieder aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade aan goederen en / of personen ten dienste van of in dienst van gebruiker, als gevolg van het gebruik door gebruiker van door aanbieder geleverde apparatuur en diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Aanbieder is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de door gebruiker te beveiligen eigendom.
 2. Gebruiker verklaart zich ermee bekend dat de open structuur van het GSM netwerk het de aanbieder onmogelijk maakt uit te sluiten dat onbevoegde derden zich toegang verschaffen tot dat netwerk en de daarop getransporteerde informatie. Aanbieder spant zich tot het uiterste in om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te handhaven, doch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, als gevolg van de inbreuk met onjuiste gegevens door derden onbevoegden. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade aan gebruiker, direct noch indirect, noch voor gederfde winsten of schade of in de toekomst te lijden verliezen als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, behoudens grove schuld of opzet.
 3. De aansprakelijkheid van de aanbieder wordt (mede) beoordeeld op grond van de product / bedrijfsschadeverzekeringen van aanbieder alsmede de Wet Producten – Aansprakelijkheid. Aanbieder is jegens gebruiker uitsluitend op navolgende wijze aansprakelijk:
 • Als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van aanbieder of haar leidinggevende ondergeschikten; daarbij is de aansprakelijkheid van aanbieder beperkt tot het bedrag van de door verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.
 • Indien de verzekering in het ene geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van aanbieder ter zake van bijkomende dienstverlening beperkt tot eenmaal de totale factuurwaarde van aanbieder naar gebruiker.
 • Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 • Gebruiker zal aanbieder vrijwaren in geval van aanspraken van derden. Opdrachtgever zal personeelsleden van leverancier of door leverancier ingeschakelde derden nimmer aanspreken.

Artikel 15. Niet toerekenbare tekortkoming.

 1. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt te dezen verstaan: naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop aanbieder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor aanbieder niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
  Onder “niet toerekenbare tekortkoming” wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor aanbieder zijn verplichtingen jegens de gebruiker niet (meer) kan nakomen.
 2. Indien zich een overmachtsituatie voordoet is de aanbieder gerechtigd om de uitvoering der overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. Met de gebruiker zal hiertoe overleg gepleegd worden.
 3. Aanbieder is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.
 4. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 16. transport / risico

 1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de gebruiker aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/ koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de gebruiker inzake het transport /de verzending worden slechts uitgevoerd indien de gebruiker verklaart heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
 2. Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.
 3. Bij franco-levering worden de transportkosten niet afzonderlijk doorberekend

Artikel 17. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen aanbieder en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden:

Deze voorwaarden worden meegestuurd met de offerte/ factuur.
Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

Artikel 20 – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Wanneer aanbieder persoonsgegevens verwerkt in opdracht van gebruiker, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, doet zij dit in overeenstemming met hetgeen is bepaald in de AVG en hetgeen is bepaald in het privacybeleid van aanbieder, welk privacybeleid is te raadplegen op www.betaguard.nl. Partijen gaan daartoe een verwerkersovereenkomst met elkaar aan, welke verwerkersovereenkomst door aanbieder aan gebruiker is toegezonden bij het aangaan van de Overeenkomst. Indien gebruiker geen verwerkersovereenkomst heeft ontvangen, meldt zij zich onverwijld bij aanbieder, waarnaar Partijen alsnog een verwerkersovereenkomst aan zullen gaan.
 2. Wanneer gebruiker persoonsgegevens verwerkt welke zij van, door of namens aanbieder ontvangt, doet zij dit in overeenstemming met hetgeen is bepaald in de AVG. Aanbieder kwalificeert in dat geval onder de AVG als verantwoordelijke en partijen zullen derhalve een verwerkersovereenkomst met elkaar aangaan welke verwerkersovereenkomst door aanbieder aan gebruiker is toegezonden bij het aangaan van de Overeenkomst. Indien gebruiker geen verwerkersovereenkomst heeft ontvangen, meldt zij zich onverwijld bij aanbieder, waarnaar Partijen alsnog een verwerkersovereenkomst aan zullen gaan.